توضیحات آگهی

یکبار سرمایه گذاری کنید و یک عمر کسب درآمد
احداث نیروگاه خورشیدی روی پشت بام منزل مسکونی
فروش برق تولیدی در غالب قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله
معاف از پرداخت مالیات
بازگشت سرمایه ۴ساله
با حداقل هزینه تعمیر و نگهداری