توضیحات آگهی

پاورمیکسر ۱۰۰۰ دایناکورد آلمانی
بسیار تمیز و فقط در مجالس مذهبی از آن استفاده شده .
بخاطر نیاز شدید زیر قیمت
بازار داده میشود